การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า : กรณีศึกษาผลตอบแทนและการเยียวยาของ กฟผ.(หมายเหตุ-งบวิจัยระบุเฉพาะส่วนที่ได้รับ)