การศึกษาเบื้องต้นการเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเสทโดยการย่อยด้วยเอนไซม์