การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2022 exJakkrit Charoensit, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "Travel Motivations to Visit CBT Communities adjacent to National Parks in The Southern Region of Thailand", Humanities, Arts and Social Sciences Studies, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 50-61
Publish Year National Journal 2
2016 exจิตรกร, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการในพื้นที่ลานกางเต็นท์ลานสน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016
2016 exกฤษณา กสิกรรม, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "แรงจูงใจด้านนันทนาการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนพื้นที่ของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 424-437
Publish Year National Conference 5
2018 exศุภกร ประทุมถิ่น, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกความขัดแย้งทางนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exดวงใจ บุตรแสง, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมของมัคคุเทศก์นำเที่ยว: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันใต้", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558, 12 มิถุนายน 2015, บางเสน ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exอภิญญา บุญนิยม, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "ความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ป้ายสื่อความหมายธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 , 9 - 10 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exเรณู ปิ่นทอง, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศํกยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติปางสีดา", การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2", 9 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exศิวาภรณ์ สวัสดิชัย, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย