ปัจจัยที่มีผลต่อการติดผลและการร่วงของผลส้มโอพันธุ์ทองดี พื้นที่ลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี

Publish Year National Journal 2
2015 exดรุณี ถาวรเจริญ, exสายพรรณ คำทิพย์, exพงษ์นาถ นาถวรานันต์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชนิดช่อดอกต่อความมีชีวิตและการงอกของละอองเกสรส้มโอพันธุ์ 'ทองดี' ที่ออกดอกนอกฤดูกาล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 (Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 521-524
2013 exดรุณี ถาวรเจริญ, exพงษ์นาถ นาถวรานันต์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชนิดช่อดอกต่อความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรและการติดผลของส้มโอพันธุ์ 'ทองดี' ในช่วงการผลิตในฤดูกาล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 385-388
Publish Year National Conference 2
2013 exดรุณี ถาวรเจริญ, exพงษ์นาถ นาถวรานันต์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชนิดช่อดอกต่อความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรและการติดผลของส้มโอพันธุ์ ‘ทองดี’ ในช่วงการผลิตในฤดูกาล", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, บางมด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสายพรรณ คำทิพย์, exพงษ์นาถ นาถวรานันต์, "ผลของชนิดช่อดอกต่อความมีชีวิตและการงอกของละอองเกสรส้มโอพันธุ์ 'ทองดี'", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย