พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่

Publish Year International Journal 3
2015 exWinatthakan Phuchaduek, inดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUbolluk Rattanasak, exSiridech Boonsang, exSupranee Kaewpirom, "Improvement in physical and electrical properties of poly(vinyl alcohol) hydrogel conductive polymer composites", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 132, ฉบับที่ 28, กรกฎาคม 2015, หน้า 42234-1-42234-9
2014 inดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Amnuay Wattanakornsiri, exDr. Piyada Wachirawongsakorn, exAsst. Prof. Dr. Supranee Kaewpirom, "Effects of crosslinking degree of poly(vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: kinetics and mechanism of copper(II) adsorption", Polymer Bulletin, ปีที่ 71, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 1081-1100
2014 inดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrittiya KANTAROT, exKitiya NIEMTANG, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmnuay Wattanakornsiri, "Kinetics and mechanism of adsorptive removal of copper from aqueous solution with poly(vinyl alcohol) hydrogel", Transactions of Nonferrous Metals Society of China, ปีที่ 24, ฉบับที่ 10, พฤศจิกายน 2014, หน้า 3386-3393
Publish Year International Trademark 1
2013 inดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exนภัสวรรณ ชำนาญเวช, exผศ. ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์, "เจลดูดซับโลหะหนัก", Kasetsart University, 2013