ปัจจัยความสำเร็จและผลการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

Publish Year National Conference 1
2010 exวรรณศจี เนินพรหม, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยความสำเร็จและผลการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย