แบบจำลองการอพยพจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยวิธีเชิงตัวเลข