การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงผักในโรงเรือน

Publish Year International Journal 1
2015 exRattigan Submok, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "Population Dynamics and Dispersion of Frankliniella schultzei (Trybom) (Thysanoptera: Thripidae) on Lettuce under Hydroponic Cultivation", Kasetsart Journal: Natural Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 390-402
Publish Year International Conference 1
2012 exรัตติกาล ทรัพย์โมค, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exอนุชิต ชินาจริยวงศ์, "Utilization Package of biological control agent of the green lacewing, Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae)", XXIV International Congress of Entomology, 19 - 25 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี