การวิเคราะห์การกระจายตัวของอากาศภายในห้อง Data Center โดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

Publish Year International Conference 1
2012 exN.Nakonchai , inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, exT. Kiattiwat , "A Study of Flow over a 2 Kilowatt Vertical Axis Wind Turbine", The 16th International annual symposium on computational science and engineering ANSCSE16, 23 - 25 พฤษภาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2011 exนายอาชว์ ริยะจันทร์, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมอัตราการไหลของอากาศที่ไหลผ่านแผ่นพรุนสำหรับระบบปรับอากาศแบบพื้นยกภายในห้องเก็บข้อมูลขนาดใหญ่", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, เมือง กระบี่ ประเทศไทย
2010 inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, exนายอาชว์ ริยะจันทร์, "การศึกษาการไหลของอากาศเย็นใต?พื้นยกภายในห?องเก็บข?อมูลขนาดใหญ่", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24, 20 - 22 ตุลาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย