Conference

Article
การศึกษาการไหลของอากาศเย็นใต?พื้นยกภายในห?องเก็บข?อมูลขนาดใหญ่
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24
Class
ชาติ
Date
20 - 22 ตุลาคม 2010
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
1524163542
Related Link
-