การพัฒนาพอลิแล็กติกแอซิดสเตอริโอคอมเพลกซ์เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พอลิแลกติกแอซิด: พอลิเอสเทอร์จากทรัพยากรที่สร้างทดแทนใหม่ได้", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 77, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 99-110
Publish Year National Conference 2
2012 exนางสาวศุภมาศ เงินเรืองโรจน์, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on Thermal Properties of Poly(Lactic acid) Stereocomplex Blended with Ester Compound", 1st ASEAN PLUS THREE GRADUATE RESEARCH CONGRESS, 1 - 2 มีนาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exน.ส.ศุภมาศ เงินเรืองโรจน์, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of the Thermal Properties of Rectangular Bars of Poly (lactic acid) Stereocomplexes", The Third Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA-TBIA Symposium), 20 - 21 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย