การพัฒนาของ Nectar glands ชนิดและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Graphium sp. และ Phomopsis sp. สาเหตุโรคปื้นดำและผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, exธัญมน สังข์ศิริ, "Fruit rot control in Longkong (Aglaia dookkoo Griff.)with chemical and hot water treatment", Acta Horticulturae , ปีที่ 943, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 219-222
Publish Year National Journal 2
2011 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, exธัญมน สังข์ศิริ, exสวิตา สุวรรณรัตน์, "โรคผลเน่าของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) และการควบคุม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 319-322
2011 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exธัญมน สังข์ศิริ, "เชื้อรา Leptoxyphium kurandae Crous & R.G. Shivas สาเหตุโรคปื้นดำของลองกอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 188-191
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exThanyamon Sungsiri, "Infection of Leptoxyphium kurandae and Phomopsis sp.. causal agent of black mold and fruit rot, on extractfloral nectaries of longkong fruit (Aglaia dookkoo Griff.) and pre-harvest control of these disease", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exธัญมน สังข์ศิริ, "เชื้อรา Leptoxyphium kurandae Crous & R.G. Shivas สาเหตุโรคปื้นดำของลองกอง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย