Person Image

  Education

  • Dr.rer.nat.(Natural Science), University of Vienna, ออสเตรีย, 2549
  • วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2541
  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  AglaiaanthracnoseBotryodiplodia theobromaeCarica papayaColletotrichumColletotrichum gloeosporioidesColletotrichum musaecrude extractdryingfruit rotFusarium wiltGarcinia mangostanaGraphium sp.hot airinfrared radiationinfrared rayinhibition zoneIsolatesKasetsart Research Station,Keywords : CinnamomumLasiodiplodia theobromeLC-HRMS/MSLeaf blight diseaseLeptoxyphium kurandaelongkongMaizemangomangosteen crude extractmangosteen diseasemedicinal plantMolecular IdentificationmongosteenMorphologymycelial growth inhibitionmycotoxinnectaryNodulisporiumnon-toxigenic AspergillusOchratoxin AOryza sativaOzonepackagingPaddypaddy seedPanicle diseasepathogenicity variationPenicillium digitatumPestalotiopsis sp.Phomopsis sp.Phomosis sp.Phytochemical analyses, fungi,Phytochemistry, antifungalPigletsPKS15plant crude extractPlant crude extractsplant extractPlant PathologypolyketidesPost harvestPost-Harvest TechnologyPot2 rep-PCRprochlorazPyricularia spp.qualityriceRice seedRNA expressionRutaceaesecondary metabolitesseed germinationsepal rotsoil drenchsolanaceaeSowsstem end rotstoragestorage fungistorage insectsStorage moldstorage riceSucklingSuckling pigSufficiency economy philosophysugarcane red rotsystemic fungicidesTemperaturetemperingYeastการอบแห้งเก็บรักษาข้าวข้าวเปลือกเชื้อราโรงเก็บเทมเปอร์ริ่งรังสีอินฟราเรดลมร้อนสัณฐานวิทยาสารพิษจากเชื้อราอบแห้ง

  Interest

  โรคภายหลังการเก็บเกี่ยว, การใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมโรค

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช
  • ต.ค. 2559 - ก.ย. 2563 หัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
  • ต.ค. 2555 - ก.ย. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืชฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคาร14
   • พื้นที่เพาะปลูกของภาควิชาโรคพืช

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 61 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Control of postharvest green mold of citrus fruit with yeasts, medicinal plants, and their combinationSukorinia H., Sukorinia H., Sangchote S., Khewkhomc N.2013Postharvest Biology and Technology
  79,pp. 24-31
  36
  2Storage fungi and ochratoxin A associated with arabica coffee bean in postharvest processes in Northern ThailandMaman M., Sangchote S., Piasai O., Leesutthiphonchai W., Sukorini H., Khewkhom N.2021Food Control
  130
  8
  3Fruit rot control in Longkong (Aglaia dookkoo Griff.) with chemical and hot water treatmentSangchote S., Khewkhom N., Sungsiri T.2012Acta Horticulturae
  943,pp. 219-222
  4
  4Plant crude extracts and yeast as alternative to synthetic fungicide for controlling postharvest green mould on citrus fruitSukorini H., Sukorini H., Sangchote S., Khewkhom N.2013Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  61(3),pp. 795-801
  3
  5Postharvest fungicide dips to control fruit rot of ‘Monthong’ durian (Durio zibethinus)Piasai R., Piasai R., Chalmers P., Piasai O., Khewkhom N.2021European Journal of Plant Pathology
  3
  6Postharvest control of fruit rot of mangosteen by plant extracts from Zingiberaceae familyKhewkhom N., Sangchote S., Sungsiri T.2013Acta Horticulturae
  973,pp. 119-124
  2
  7Variability of fusarium oxysporum f. sp. lycopersici from different altitudes in East Java, IndonesiaSukorini H., Dani Septia E., Khewkhom N.2021E3S Web of Conferences
  226
  1
  8Exploration and effectiveness of trichoderma sp. From Jember and Trenggalek, East Java, Indonesia cacao plantation as a biological control of phytophthora palmivoraSukorini H., Aigahayunindy F.W., Septia E.D., Khewkhom N.2021E3S Web of Conferences
  226
  1
  9Gramiketides, Novel Polyketide Derivatives of Fusarium graminearum, Are Produced during the Infection of WheatSeidl B., Rehak K., Bueschl C., Parich A., Buathong R., Wolf B., Doppler M., Mitterbauer R., Adam G., Khewkhom N., Wiesenberger G., Schuhmacher R.2022Journal of Fungi
  8(10)
  1
  10Biocontrol of Colletotrichum falcatum Causing Red Rot Disease of Sugarcane Using Non-toxigenic Aspergillus sp.Srijudanu A., Srijudanu A., Piasai O., Leesutthiphonchai W., Wanitch M., Chaisiri C., Khewkhom N.2023Chiang Mai Journal of Science
  50(3)
  0
  11Effect of infrared ray drying on seed infection and seed germination of paddyRaksacharoen S., Laohavanich J., Wiset L., Sangchote S., Khewkhom N.2019Agriculture and Natural Resources
  53(5),pp. 515-520
  0
  12Preharvest and postharvest pathogens causing fruit rot in Mangosteen (Garcinia mangostana)Khewkhom N., Sungsiri T., Shanghote S.2012Acta Horticulturae
  943,pp. 231-234
  0
  13Molecular Characteristic of Fusarium oxysporum from Different Altitudes in East Java, IndonesiaSukorini H., Septia E.D., Zalizar L., Khewkhom N.2021Jordan Journal of Biological Sciences
  14(3),pp. 383-388
  0
  14Potential of herb crude extracts against Thai isolates of Fusarium wilt pathogensSrihom C., Srihom C., Boonyuen N., Khewkhom N., Leesutthiphonchai W., Nuankaew S., Suetrong S., Chuaseeharonnachai C., Piasai O.2021Current Research in Environmental and Applied Mycology
  11,pp. 570-584
  0