โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาศัยกภาพทางพันธุกรรมและการผลิตโคเนื้อฟาร์มไทยเรด