โครงการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร