การวิเคราะห์รูปแบบของกองทุนบำเหน็จบำนาญ การออมเงิน และการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ จากการสำรวจสมาชิกกบข.

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Saving and Investment Decisions of Public Sector Workers", Accounting and Finance PhD Symposium, 12 พฤษภาคม 2010, สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, exProf.David Hillier, exProf.Allan Hodgson, exDr.Iain Clacher, "การตัดสินใจออมและลงทุนส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายุของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ", การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 26 สิงหาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย