การพัฒนาตำรับแกงเลียงเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงสุขภาพและการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์