การวิจัยและพัฒนาอาหารไทยสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ และการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • ชุดโครงการ

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.วารุณี วารัญญานนท์

  • inดร.วารุณี วารัญญานนท์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Sub Project