มัลติมอเตอร์ไดร์สำหรับหุ่นยนต์และแอพพลิเคชั่นทางอุตสาหกรรม

Publish Year National Journal 1
2008 exสุภรณ์ เหมือนหนู, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exอมเรศ แก้วปัญญา, "การหาปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่ท่อไอดีของเครื่องยนต์โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม", วารสารวิชาการเนคเทค, ปีที่ 8, ฉบับที่ 20, กรกฎาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 406-411
Publish Year International Conference 2
2011 exPairoj Kajoijilertsakul, inนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exJittiwut Suwatthikul, exHideaki Fujita, "Modeling and Simulation of 500 kV Transmission network for numerical fault calculation, detection, using PSCAD/EMTDC", 2011 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, 25 - 28 มีนาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exปานนที รักษ์ประยูร Pannatee Rakprayoon, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exNattapon Chayopitak, "Adaptive and Repetitive Controller for Robotic Manipulators with Slowly Updating Scheme Using B-Spline Shape Function", 2011 IEEE Internation Conference on Robotics and Biomimetrics , 7 - 11 ธันวาคม 2011, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2013 exศักดิ์ดา สุขแสวง, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมหุ่นยนต์สการา โดยใช้การควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบรรจุผลิตภัณฑ์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 “เส้นทางเกษตรไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Thai Agricultural Path Advances toward ASEAN for Sustainable , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exชวลิต นฤมิตบวรกุล, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบควบคุมแบบคงทนสำหรับหุ่นยนต์สการา โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exภาณุพันธ์ มังคลา, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การวางแผนเส้นทางเดินด้วยเวลาน้อยที่สุดสำหรับหุ่นยนต์สการาโดยใช้วิธีเกาส์ซูโดสเปคตรัลภายใต้เงื่อนไขบังคับของสัญญาณควบคุมและอัตราการเปลี่ยนแปลงสัญญาณควบคุม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exชวลิต นฤมิตบวรกุล, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมตำแหน่งแบบคงทนของแขนหุ่นยนต์ก้านเดียวที่มีค่าความไม่แน่นอนเชิงพารามิเตอร์โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exปริญญา ศรีธานี, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การระบุพารามิเตอร์อย่างรวดเร็วและการควบคุมกระแสแบบทนทานของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 34, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exภาณุพันธ์ มังคลา, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การวางแผนเส้นทางเดินด้วยเวลาน้อยที่สุดสำหรับหุ่นยนต์สการาโดยใช้วิธีเกาส์ซูโดสเปคตรัล", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย