การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรไลเสทวัสดุเศษเหลือทิ้งลิกโนเซลลูโลสโดยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงเพื่อผลิตเอทานอล