การศึกษาการปฏิบัติงานของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ระดับฟาร์มและรายย่อยกับการติดเชื้อไข้หวัดนก H1N1ในรูปแบบวิจัย case-control