การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิต edible film จากเปลือกปูเพื่อควบคุมความสดของชิ้นปลาแล่