โครงการวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องอบลมร้อนแบบชั้นวางสำหรับอบแห้งผักและผลไม้", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 48-54