โครงการวิจัยศูนย์ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้านการเกษตร

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exPramod K. Varshney, "An Optimum Land Cover Mapping Algorithm in the Presence of Shadows", IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2011, หน้า 592-605
Publish Year International Conference 8
2011 exTanakorn Sritarapipat, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "Fusion of Hyperspectral and Multispectral Images using MAP Estimator and Huber-MRF", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011) , 27 - 29 มกราคม 2011, พัททยา อื่นๆ ประเทศไทย
2011 exKanitta Sae-Lim, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exS. Siddhichai , exT. Chanwimaluang, exT. Isshiki , "Keypoint Validation and Refinement for Image Correspondence", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011) , 27 - 29 มกราคม 2011, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2011 exSayumporn Pharsook, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exS. Siddhichai , exT. Chanwimaluang, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exT. Isshiki , "The Comparison of Three Features Extraction for Classification of Image Texture", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011) , 27 - 29 มกราคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exPongthon Apiroop, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Siddhichai , exT. Chanwimaluang, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exK. Aida, "Planar Surface Area Estimation Using Computer Vision", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011) , 27 - 29 มกราคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exPariwat Wongsamran , exKiyomichi Araki, exRachaporn Keinprasit, exUdom Lewlomphaisarl , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "Power Management for WLAN DAM Environmental Monitoring System", ANSCSE14-- Proceedings of 14th international symposium on computer science and engineering , 23 - 26 มีนาคม 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 exPariwat Wongsamran , exKiyomichi Araki, exRachaporn Keinprasit, exUdom Lewlomphaisarl , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สายสำหรับระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมเขื่อน", The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exSorasak Khoomboon, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exR. Keinprasit , exN. Sugino, "Increase of a GPS Accuracy by Incorporating an Auxiliary Information", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "An Image Registration Algorithm Using a ParticleFilters", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, พัทนา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 exSorasak Khoomboon, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exRachaporn Keinprasit, exNobuhiko Sugino, "Increase a standalone GPS positioning accuracy by using a proximity sensor", ECTI-CARD 2010 , 2nd Conference on Application Research and Development, 19 - 21 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย