การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น

Publish Year International Journal 29
2019 exปรารถนา ประชานุรักษ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Modelling of biofilm growth for photosynthetic biomass production in a pipe-overflow recirculation bioreactor", Biochemical Engineering Journal, ปีที่ 142, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 50-57
2016 exDr. Ryo Honda, exDr. Toru Watanabe, exDr.Variga Sawaittayotin , exRungnapa Chulasak, exKrison Wongsila, exChawala Sienglum, exVarisara Sunthonwatthanaphong, exAnupong Poonnotok, exDr.Yoshifumi Masago , exKulchaya Tanong, exDr. G. Tushara Chaminda, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Hiroaki Furumai, exProf. Kazuo Yamamoto, "Impacts of urbanization on the prevalence of antibioticresistant Escherichia coli in the Chaophraya River and itstributaries", Water Science and Technology, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, มกราคม 2016, หน้า 362-374
2016 exเอนกประชา แก้วมณี, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Treatment performance and membrane fouling characteristics of inclined-tube anoxic/aerobic membrane bioreactor applied to municipal solid waste leachate", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, หน้า 29201-29211
2016 exJegatheesan, JV, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exShu, L, exGuo, WS, "Special issue on Challenges in Environmental Science and Engineering (CESE-2015) Preface", BIORESOURCE TECHNOLOGY, ปีที่ 210, มิถุนายน 2016, หน้า 1-1
2016 exShon, HK, exNghiem, LD, exKim, S, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exKim, D, exZakaria, ZA, exShu, L, exYusop, Z, exJegatheesan, V, "Special issue on Challenges in Environmental Science and Engineering (CESE-2014) 12-16 October 2014, Johor Bahru, Malaysia Preface", DESALINATION AND WATER TREATMENT, ปีที่ 57, ฉบับที่ 17, เมษายน 2016, หน้า 7605-7606
2015 exPraewpimon Polngam, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exAnekpracha Kaewmanee, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exKazuo Yamamoto, "Chemical characterization in correlation to toxicity evaluation for water reuse of solid waste leachates in the itMBR-RO system", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, เมษายน - กรกฎาคม 2015, หน้า 237-248
2014 exนายจรุงวิทย์ บุญโนรัตน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Microbial adaptation to biodegrade toxic organic micro-pollutants in membrane bioreactor using different sludge sources", Bioresource Technology, ปีที่ 165, ฉบับที่ Aug.2014, สิงหาคม 2014, หน้า 50-59
2014 exนางปรารถนา ประชานุรักษ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Biomass production from fermented starch wastewater in photo-bioreactor with internal overflow recirculation", Bioresource Technology, ปีที่ 165, ฉบับที่ Aug.2014, สิงหาคม 2014, หน้า 129-136
2014 exนายจรุงวิทย์ บุญโนรัตน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removals of phenolic compounds and phthalic acid esters in landfill leachate by microbial sludge of two-stage membrane bioreactor", Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 277, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 93-101
2014 exดวงกมล สุวรรณ์, exสุขุมา ชิคาภรณ์พันธุ์, exDr. Ryo Honda, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Conversion of Organic Carbon in Food Processing Wastewater to Photosynthetic Biomass in Photo-bioreactors Using Different Light Sources", Environmental Engineering Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 293-298
2013 exน.ส. สมัญญา สงวนพรรค, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removal and transformation of dissolved organic matter (DOM) during the treatment of partially stabilized leachatein membrane bioreactor", Water Science and Technology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 5, กันยายน 2013, หน้า 1091-1099
2013 exน.ส. สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exDr. Ryo Honda, exProf. Kazuo Yamamoto, "Organic carbon recovery and photosynthetic bacteria population in an anaerobic membrane photo-bioreactor treating food processing wastewater", Bioresource Technology, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า 65-74
2012 exน.ส. วรินธร บุญยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Evaluation of biotoxicity removal by two-stage membrane bioreactor for landfill leachate treatment", Journal of Applied Membrane Science and Technology, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2012, หน้า 15-22
2012 exนายวีรพงค์ รุกขพันธ์, exน.ส.เบญญาภา ขนันไทย, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, "Short- and long-term fouling characteristics of reverse osmosis membrane at full scale leachate treatment plant", Water Science and Technology, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 127-134
2012 exน.ส. วรินธร บุณยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Toxic organic micro-pollutants removal mechanisms in long-term operated membrane bioreactor treating municipal solid waste leachate", Bioresource Technology, ปีที่ 113, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 174-180
2012 exสิมนัส ตรีเดช, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exToru Watanabe, exรศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี, exRyo Honda, exKazuo Yamamoto, "Antibiotic resistance of Escherichia coli in leachates from municipal solid waste landfills: comparison between semi-aerobic and anaerobic operations", Bioresource Technology, ปีที่ 113, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - เมษายน 2012, หน้า 253-258
2012 exJegatheesan, V, exShu, L, exVirkutyte, J, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Special issue on the 4th International Conference on the "Challenges in Environmental Science & Engineering", CESE-2011: solutions to environmental challenges through the application of advanced technologies", REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND BIO-TECHNOLOGY, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 105-106
2012 exน.ส. วรินธร บุญยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removal of organic micro-pollutants from solid waste landfill leachate in membrane bioreactor operated without excess sludge discharge", Water Science and Technology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 8, ตุลาคม 2012, หน้า 1774-1780
2012 exRyo Honda, exนายจรุงวิทย์ บุญโนรัตน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Carbon dioxide capture and nutrients removal utilizing treated sewage by concentrated microalgae cultivation in a membrane photobioreactor", Bioresource Technology, ปีที่ 125, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2012, หน้า 59-64
2012 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, "Performance of soil and compost mixture in leachate purification at intermediate cover soil of tropical landfill", Int.J.Environmental Technology and Management, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3-4, กันยายน 2012, หน้า 269-280
2011 exสุทธิดา ทีปรักษพันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removal of pollutants and reduction of bio-toxicity in a full scale chemical coagulation and reverse osmosis leachate treatment system", Bioresource Technology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 9, เมษายน 2011, หน้า 5381-5388
2011 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exนส. จิตลดา ดำรงสุกิจ, exน.ส.สิมนัส ตรีเดช, exH.H. Ngo, exS. Vigneswaran, "Removal of water-borne microorganisms in floating media filter-microfiltration system for water treatment", Bioresource Technology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 9, เมษายน 2011, หน้า 5438-5443
2011 exChia Yuan Chang, exนส. กุลชยา ทะนงค์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exS. Vigneswaran, "Feasibility study of a cyclic anoxic/aerobic two-stage MBR for treating ABS resin manufacturing wastewater", Bioresource Technology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 9, เมษายน 2011, หน้า 5325-5330
2011 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exศุจิรัตน์ พุทธิวรา, exอดิศร จันทร์เพ็ง, "Application of biofilm membrane bioreactor and Reverse Osmosis membrane to the treatment of fresh and partially stabilised leachate", International Journal of Environmental Engineering , ปีที่ 3, ฉบับที่ 3/4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 210-220
2011 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ปฐมาภรณ์ นิลดี, exC.Y. Chang, exKazuo Yamamoto, "Treatment performance and microbial characteristics in two-stage membrane bioreactor applied to partially stabilized leachate", Water Science and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 5, กันยายน 2011, หน้า 1064-1072
2010 exChia Yuan Chang, exJing Song Chang, exChien Min Chen, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSravanamuthu Vigneswaran, "An innovative attached-growth biological system for purification of pond water", Bioresource Technology, ปีที่ 101, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2010, หน้า 1506-1510
2009 exKornboonraksa, T, exLee, H.S, exLee, S.H, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Application of chemical precipitation and membrane bioreactor hybrid process for piggery wastewater treatment", Bioresource Technology, ปีที่ 100, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2009, หน้า 1963-1968
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exสุนทรี ปัสสนานนท์, exH.H. Ngo, exS. Vigneswaran, "Simultaneous removal of particles and dissolved organic matter in floating media filter for surface water treatment ", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1-3, พฤศจิกายน 2009, หน้า 109-114
2005 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exYamamoto, K, "Enhancement of oxygen transfer and nitrogen removal in a membrane separation bioreactor for domestic wastewater treatment", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 51, ฉบับที่ 10, กันยายน 2005, หน้า 85-92
Publish Year National Journal 1
2010 exปฐมาภรณ์ นิลดี, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "การบำบัดน้ำชะมูลฝอยที่เสถียรโดยใช้ถังปฏิกรณ์เยื่อกรองเมมเบรนแบบสองขั้น", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 67-76
Publish Year International Conference 13
2015 exนายเอนกประชา แก้วมณี, exน.ส.สมัญญา สงวนพรรค, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Fouling characteristics of membrane in an integrated two-stage MBR and RO system for landfill leachate treatment", International Conference on Challenges in Environmental Science & Engineering 2015, 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2015, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 exน.ส.ดวงกมล สุวรรณ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Conversion of Organic Carbon in Food Processing Wastewater to Photosynthetic Biomass in Photo-bioreactorsUsing Different Light Sources", 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส. ดวงกมล สุวรรณ์, exดร. สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์, exDr. Ryo Honda, exProf. Kazuo Yamamoto, "Production of photosynthetic biomass from noodle processing wastewater in energy saving photo-bioreactors", International Conference on biological waste as resource, with a focus on food waste , 1 - 3 ธันวาคม 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2013 exน.ส.นรารัชต์พร นวลสวรรค์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exKazuo Yamamoto, "Greenhouse Gas Emission from Two-stage Membrane Bioreactor Treating Municipal Solid Waste Leachate", The 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environments, 17 พฤศจิกายน 2013 - 20 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส.วรินธร บุญยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Evaluation of Bio-toxicity Removal in Two-Stage Membrane Bioreactor for Landfill Leachate Treatment", International Conference on Membrane Science & Technology (MST2012), 22 - 24 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส.สมัญญา สงวนพรรค, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Characterization of Dissolved Organic Matter in Landfill Leachate during Two-Stage Membrane Bioreactor Treatment", International Conference on Membrane Science & Technology (MST2012), 22 - 24 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.วรินธร บุญยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removal of emerging micropollutants from landfill leachate in membrane bioreactor", 12th International Conference on Environmental Science and Technology, 7 - 10 กันยายน 2011, Rhodes สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2011 exน.ส.วรินธร บุญยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removal of Organic Micropollutants from Solid Waste Landfill Leachate in Membrane Bioreactor Operated without Excess Sludge Discharge", 6th IWA Specialist Conference on Membrane Technology for Water & Wastewater Treatment, 4 - 7 ตุลาคม 2011, Aachen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2010 exSuthida Theepharaksapan, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Chemical Characterization and Bio-toxicity Testing of Leachate from Municipal Solid Waste Landfill with Different Degree of Treatment", 1st IWA Malaysia Young Water Professionals Conference (IWAYP2010), 1 - 4 มีนาคม 2010, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2010 exสุธิดา ทีปรักษพันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removal of pollutants and reduction of biotoxicity in a full scale chemical coagulation and reverse osmosis leachate treatment system", Challenges in Environemntal Science and Engineering 2010, 27 - 30 กันยายน 2010, Cairns เครือรัฐออสเตรเลีย
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exปฐมาภรณ์ นิลดี, exC.Y. Chang, exK. Yamamoto, "Treatment performance and microbial characteristics in two-stage membrane bioreactor applied to partially stabilized leachate", 5th IWA Specialist Membrane Technology Conference and Exhibition, 1 - 3 กันยายน 2009, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exศุจิรัตน์ พุทธิวรา, exอดิศร จันทร์เพ็ง, "Application of biofilm membrane bioreactor and reverse osmosis membrane to the treatment of fresh and partially stabilized leachate ", 6th Regional Symposium on Membrane Science and Technology, 13 - 15 สิงหาคม 2008, ภูเก็ต ประเทศไทย
2006 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Treatment of Young and Aged Waste Leachate by Aerated Floating Bed Biofilter Coupled with Submerged Microfiltration Membrane", 7th IWA Conference on Small Water Treatment Systems, 7 - 10 มีนาคม 2006, สหรัฐเม็กซิโก
Publish Year National Conference 1
2010 exกฤษณะ จิรสารสวัสดิ์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในระบบตัวกลางกรองลอยไร้อากาศ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 มีนาคม - 25 กุมภาพันธ์ 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2020 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exKazuo Yamamoto, "ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้แสงสำหรับบำบัดน้ำเสียในสภาวะไร้อากาศ", Kasetsart University, 2020