การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิต levansucrase ได้จากถั่วเน่าและดิน