ความแปรปรวนของระบบดินตามธรรมชาติที่เกิดจากอิทธิพลของระดับความเค็ม (พ.ศ. 2545-2550)

Publish Year International Journal 3
2008 exWongpokhom, N, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "Micromorphological properties of salt affected soils in Northeast Thailand", GEODERMA, ปีที่ 144, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2008, หน้า 158-170
2008 inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSmirk, M, exGilkes, RJ, "Geochemistry of salt-affected aqualfs in Northeast Thailand", SOIL SCIENCE, ปีที่ 173, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 143-167
1998 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Mineralogy and micromorphology of salt affected soils in Central Plain, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 1998, หน้า 3-20
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "Contents of Elements in Some Flooded Soils to Their Origins in Northeast Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 34-41
Publish Year National Conference 2
2007 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สภาพแวดล้อมการแพร่กระจายและสมบัติของดินที่ได้รับอิทธิพลของเกลือในแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนภาพร วงษ์โพธิ์ขอม, exR.J. Gilkes, "การเกิดและสัณฐานวิทยาของดินเค็มโซดิกกรด ในที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย