แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแร่ในดินตามลำดับภูมิประเทศในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2548)

Publish Year International Journal 4
2010 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exP. Sindhusen, exR.J. Gilkes, "Micromorphological characteristics of soils on the Nam Phong and Khon Buri catenae, Northeast Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 71-90
2006 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, "Properties of red Oxisols on calcareous sedimentary rocks in Thailand", Geoderma, กรกฎาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "The geochemistry of soils on a catena on sedimentary rock at Nam Phong, north-east Thailand", AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, กันยายน 2006, หน้า 143-154
2006 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "The geochemistry of soils on a catena on basalt at Khon Buri, northeast Thailand", GEODERMA, ปีที่ 135, พฤศจิกายน 2006, หน้า 81-96