โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JSPS-NRCT) สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ (Microbial Resources)

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, exSoradakorn Pimla, exYoshihiko Akakabe, exKenji Matsui, exTadahiko Kajiwara, exJantana Praiboon, exKangsadan Boonprab, "Contribution to the knowledge of morphometry and sulfated polysaccharides from Thai species of Caulerpa", Algal Resources, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2010 - เมษายน 2011, หน้า 177-184
2006 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exYoshihiko Akakabe, exMiyuki Yoshida, exNorishige Yotsukura, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, exTadahiko Kajiwara, "Formation of aldehyde flavor (n-hexanal, 3Z-nonenal and 2E-nonenal) in the brown alga, Laminaria angustata", Journal of Applied phycology, ปีที่ 18, ตุลาคม 2006, หน้า 409-412
Publish Year International Conference 3
2007 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exYoshihiko Akakabe, exMiyuki Yoshida, exNorishige Yotsukura, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, exTadahiko Kajiwara, "Bioflavor in an edible brown alga, Laminaria angustata", JSPS-NRCT Concluding Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications, 17 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exJ. Praiboon, exO. Bhumibhamon, exJ. Phothikasikorn, exYoshihiko Akakabe, exKenji Matsui, exTadahiko Kajiwara, "Production and composition of sulfated polysaccharides as physiological active substance from marine algae of Thailand", The JSPS-NRCT Concluding joint seminar on Development of thermotolerant microbial resources and their application, 17 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2004 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโศรดากรณ์ พิมลา, exJinrapa Phothikasikorn, exAkakabe Yoshihiko, exMatsui Kenji , exKajiwara Tadahiko, "Sulfated polysaccharides from the torpical species of Caulerpa in Thailand. A paper presented at", The 4th JSPS-NRCT joint seminar on 17-21 November 2004, Fukuoka, Japan, 17 - 21 พฤศจิกายน 2004, Fukuoka ญี่ปุ่น