การออกแบบและสร้างถังหมักสำหรับหมักเอทานอลโดยการควบคุมค่า Oxidation Reduction Potential

Publish Year National Conference 2
2013 inดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exนายสกานต์ เหลืองเกรียงไกร, exผศ.ดร. พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์, "การผลิตเอทานอลจากมันเส้นบดด้วยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันแบบย่อยน้ำตาลก่อนการหมักและเติมอากาศระหว่างการหมัก", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1 เมษายน 2013, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2011 exสกานต์ เหลืองเกรียงไกร, inดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลในน้ำหมักด้วยเทคนิคเฮดสเปซ-แก๊สโครมาโทกราฟีโดยใช้สารมาตรฐานภายใน", การประชุมวิชาการ งานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2554, 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย