การพัฒนาวิธีการอินซิตู"ฮบริไดเซชั่นในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร