โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง

Publish Year National Journal 1
2005 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สวนสาธารณะในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ กับ ชุมชนป้อมมหากาฬ", ระแนง (ฉบับครบรอบ 10 ปีก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2005, หน้า 188-192