Conference

ความมั่นคงและยั่งยืนอันเนื่องมาจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมตาลโตนดและการใช้ในเคหะพื้นถิ่น
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 (ISBN: 9786167262345)
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,30 พ.ย. 2009 - 30 พ.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลังความรู้ดิจิตอลมก. การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 ธ.ค. 2010 - 4 ก.ค. 2018