การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าเพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exWeerapong Pikulprayong, exBanjerd Taweesappaiboon, "Testing of Geopolymer Mortar Properties for Use as a Repair Material", 8th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology, 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2009, แวนคูเวอร์ อื่นๆ แคนาดา