การสังเคราะห์ซีโอไลต์ A จากเถ้าลอยถ่านหินซับบิทูมินัสที่ได้จากโรงไฟฟ้า Stocker Boiler / Circulating Fluidized Bed(CFB)

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exJullaphan, O, exTang, C, "Bench-scale synthesis of zeolite A from subbituminous coal ashes with high crystalline silica content", JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 58-63
Publish Year International Conference 1
2012 exC. Tang, exN. Thawornsak, exS.Samrankrang, exO. Jullaphan, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Creating High-Value Eco-Friendly Materials from Industrial Coal Combustion Ash", EURO COALASH 2012 Conference, Thessaloniki, Greece, September 25-27, 2012., 25 - 27 กันยายน 2012, Thessaloniki สาธารณรัฐเฮลเลนิก