การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก (Oseltamivir) จากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และกรดทาทาลิก

Publish Year International Conference 5
2012 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, "Synthesis of Oseltamivir phosphate (Tamiflu) from Monosaccharides.", The 4th China-Thailand Joint Workshop on Natural Products and Drug Discovery, 26 - 30 พฤศจิกายน 2012, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exน.ส.จันจิรา รุจิรวณิช, "Regioselective reductive ring opening of exo- and endo-3,4-O-benzylidene acetals derivatives of pyranosides with Lewis acids and reducing agents", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, 6 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, "Regioselective reductive opening of pentylidene acetals of the key precursor in the synthesis of oseltamivir phosphate", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, 6 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, "Studies Towards the Synthesis of Oseltamivir Phosphate(Tamiflu) from D-Glucose", The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII), 4 - 7 พฤษภาคม 2011, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exน.ส.ภาวิณี วิเชียรนุกูล, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, "Synthesis of Oseltamivir phosphate (Tamiflu) via a Metal-mediated Domino Reaction and Ring Closing Metathesis", BIT’s 1st Annual World Congress of Catalytic Asymmetric Synthesis-2010 (WCCAS-2010), 17 - 21 พฤษภาคม 2010, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน