การศึกษาการเป็นองค์การเพิ่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ (เฟส 2)

Publish Year International Conference 3
2009 inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "The Comparison of Leadership commitment and Empowerment as one of LO Attributes between Service and Production Sector in Thailand", The Symposium on the Entrepreneurship-IOnnovation-and Marketing 2009, 8 - 13 มิถุนายน 2009, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2009 inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Cultural Values Charateristics for Learning Oragnization: Case of Thai Automoblie Industry ", The Clute Institute of Academic Research, 10 มิถุนายน 2009, สาธารณรัฐเช็ก
2009 inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "The Knowledge Management Factors as of Learning Organization in the Automobile Industry: A Reserach Progress report", EMNet2009, 4 พฤศจิกายน 2009, สาธารณรัฐสโลวัก