การศึกษาความคงตัวของจุลินทรีย์ที่เป็น probiotics ภายใต้การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน

Publish Year National Conference 1
2011 exนางสาวถิระพร เกลี้ยงขำ, inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความคงตัวของจุลินทรีย์ที่เป็นProbiotics ภายใต้การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน", การประชุมทางวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย