การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดการสูญเสียน้ำหนักผลิตภัณฑ์กุ้งสุกด้วยกระบวนการ Vacuum Impregnation