การวัดประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ของโคสาวลูกผสม โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน ในฟาร์มราย ย่อย เขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2550