การสังเคราะห์สารยับยั้งเซลล์มะเร็ง OSW-1 โดยปฏิกิริยา McMurry Coupling ภายในโมเลกุล