การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชสมุนไพร

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exWiphavee Tarakhet, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Effects of Herb Extracts and Their Applications in Edible Films", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 760-767
Publish Year International Conference 1
2008 exนางสาววิภาวีร์ ธาระเขตร์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Peelable Coatings Incorporated with Herb Extracts", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย