การศึกษาแนวคิดเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4