การศึกษาสมบัติไดนามิกส์ที่สภาวะกระตุ้นของสารพอลิเมอร์นำไฟฟ้าในกลุ่มของอนุพันธ์พอลีคาร์บาดซล โดยวิธีคำนวณทางเคมีทฤษฎีและระเบียบวิธีทางสเปคโทรสโคปี

Publish Year International Journal 3
2010 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววิชนี มีโต, exPeter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Understanding on absorption and fluorescence electronic transitions of carbazole-based conducting polymers: TD-DFT approaches ", Theoretical Chemistry Accounts, ปีที่ 2553, ฉบับที่ 125, มกราคม 2010, หน้า 35-44
2010 exนางสาววิชนี มีโต, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Effects of the CN and NH2 substitutions on the geometrical and optical properties of model vinylfluorenes, based on DFT calculations ", Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, ปีที่ 2553, ฉบับที่ 939, มกราคม 2010, หน้า 75-81
2008 exMeeto, W, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVannarat, S, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Structural and electronic properties of poly(fluorene-vinylene) copolymer and its derivatives: Time-dependent density functional theory investigation", CHEMICAL PHYSICS, ปีที่ 349, ฉบับที่ 1-3, มิถุนายน 2008, หน้า 1-8
Publish Year International Conference 2
2014 exสุวรรณี ศรียาบ, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Structural and Electronics Photophysical Properties of 3,6-Carbazole-Based: A Combined Theoretical and Experimental Study", 2014 Asia Conference on Nanoscience and Nanotechnology , 26 - 29 ตุลาคม 2014, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี
2009 exสุภาวรัตน์ ผลินยศ, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Electronic Properties of p-Methoxy phenylene vinylene Derivatives, Investigated by Quantum Chemical Calculation", Pure and Applied Chemistry International Conference 2009, PACCON2009, 14 - 16 มกราคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 exอภิพล พิริยะกากูล, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical study the structures and electronic properties of oligo(para-phynylene) carboxylic acid and its derivatives", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย