การประยุกต์ใช้ GAP ร่วมกับสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทลายโจรในการผลิตปลานิลในพื้นที่ภาคกลางตอนบน