ดัชนีประเมินคุณภาพ และดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้องทางเคมีและจุลชีววิทยาของปูแสม(Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) ที่เก็บรักษาในน้ำแข็ง

Publish Year National Conference 2
2008 exเนาวพันธ์ หนูจุ้ย, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "ดัชนีประเมินคุณภาพ (Quality Index Method; QIM) สำหรับปูแสม (Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) ที่เก็บรักษาในน้ำแข็ง", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 - 2 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเนาวพันธ์ หนูจุ้ย, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของปูแสม (Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwrds 1853) ในน้ำแข็งและอายุการเก็บรักษา", The 10th National Graduate Research Conference, 11-12 Sept. 2008. Sukhothai Thammathirat Open University, Nontaburi, Thailand, 11 - 12 กันยายน 2008, นนทบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2016 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "Quality Index Method ระบบวิเคราะห์ความสดสำหรับปูแสมที่เก็บรักษาในน้ำแข็ง", Kasetsart University, 2016