โครงการการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียสาธิต (น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)