โครงการศักยภาพทางเศรษฐกิจของการปลูกไม้โตเร็วในระบบวนเกษตร

Publish Year National Journal 1
2009 inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, exนรินธร จำวงษ์, "ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 97-106