การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

Publish Year International Journal 2
2007 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exBouillault, F, exDevred, A, exLeroy, D, "Magnetization modeling of twisted superconducting filaments", IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2007, หน้า 3737-3740
2007 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "A superconductor material model for hysteresis losses computation", Physica Status Solidi (c), ปีที่ 4, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2007, หน้า 4630-4634
Publish Year International Conference 1
2007 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "A Superconductor Material Model for Hysteresis Losses Computation", 1st International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications, 29 พฤษภาคม 2007, Jeju สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Analysis of AC Losses in Superconducting Transmission Line", 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, 10 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย