Journal

A superconductor material model for hysteresis losses computation
Physica Status Solidi (c)
4
12
4630-4634
ธันวาคม 2007
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของลวดตัวนำยิ่งยวด แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,1 ก.ค. 2011 - 30 มิ.ย. 2013